Menu Zavřeno

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky produktů ze strany společnosti KARIKA, spol. s.r.o.

(dále jen „Dodavatelské podmínky“)

platné od 1.1.2018

 1.         Aplikace Dodavatelských podmínek

 • Předmět Dodavatelských podmínek. Tyto Dodavatelské podmínky upravují smluvní podmínky dodávek Produktů ze strany Dodavatele Zákazníkovi.
 • Součást Smlouvy. Tyto Dodavatelské podmínky tvoří nedílnou součást všech Smluv uzavřených mezi Dodavatelem a Zákazníkem, jejichž předmětem je dodávka Produktů. Společně se Smlouvou představují Dodavatelské podmínky úplnou dohodu Smluvních stran. Zákazník je povinen se řádně seznámit se všemi ustanoveními těchto Dodavatelských podmínek a se všemi jejich změnami, výslovně je ve Smlouvě přijmout a dodržovat je.
 • Předchozí ujednání. Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, obchodní soutěže, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté ve Smlouvě či v těchto Dodavatelských podmínkách nebudou pro žádnou Smluvní stranu závazné. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že se neopírá ani nebyla ovlivněna žádnými prohlášeními druhé Smluvní strany, které nejsou obsaženy ve Smlouvě či v těchto Dodavatelských podmínkách. Výslovně platí, že Smlouva společně s Dodavatelskými podmínkami nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody.
 • Vztah ke Smlouvě a obchodním podmínkám Zákazníka. V případě rozporů mezi Smlouvou a ustanoveními těchto Dodavatelských podmínek mají ustanovení Smlouvy přednost před rozpornými ustanoveními Dodavatelských podmínek. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že obchodní podmínky Zákazníka se nebudou aplikovat na smluvní vztahy upravené těmito Dodavatelskými podmínkami, pokud nebude v příslušné Smlouvě výslovně dohodnuto jinak.
 • Použití obchodních podmínek Zákazníka. Obchodní podmínky Zákazníka jsou pro smluvní vztahy založené Smlouvou neúčinné a neaplikovatelné s výjimkou případů, kdy Dodavatel vyjádří svůj předchozí výslovný písemný souhlas s aplikací vybraných konkrétních ustanovení obchodních podmínek Zákazníka.
 • Závaznost. Uzavřením Smlouvy Smluvní strany vstupují do všech práv a povinností Smluvních stran obsažených v těchto Dodavatelských podmínkách a z těchto Dodavatelských podmínek vyplývajících.
 • Interpretace Smlouvy. Smluvní strany tímto prohlašují, že Smlouva a tyto Dodavatelské podmínky jsou výsledkem jejich vzájemného jednání. S ohledem na tuto skutečnost Smluvní strany prohlašují, že žádná ze Smluvních stran se pro účely výkladu Smlouvy a těchto Dodavatelských podmínek nepovažuje za autora textu Smlouvy ani těchto Dodavatelských podmínek, a proto nemohou být výrazy připouštějící různý výklad vykládány k tíži jakékoli ze Smluvních stran. Pojmy uvedené v jednotném čísle zahrnují podle kontextu těchto Dodavatelských podmínek také množné číslo a naopak.
 • Vztah k obchodním zvyklostem. Smluvní strany tímto prohlašují, že se v jejich právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví, a že obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.

 

2.         Definice pojmů

Dodavatel“ znamená společnost:

KARIKA, spol. s.r.o., se sídlem Brno-Jehnic
Kleštínek  23, č.p.294
PSČ 621 00
Česká republika
IČO: 449 64 421
DIČ: CZ449 64 421

Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4384.

Za Dodavatele se dále považují právní nástupci Dodavatele.

Dodavatelské podmínky“ znamenají tento dokument o celkem 15 článcích, tj. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky Produktů ze strany společnosti KARIKA, spol. s r.o.

Dodání“ znamená řádné splnění závazku Dodavatele dodat Zákazníkovi Produkt či Produkty v souladu s článkem 7  těchto Dodavatelských podmínek (Místo a Termín Dodání Produktu).

Faktura“ znamená daňový doklad dle příslušných právních předpisů představující požadavek na zaplacení určité části smluvní ceny. V případě placení záloh na základě zálohových faktur bude Faktura následně vystavena dle příslušných právních předpisů.

INCOTERMS 2010“ znamenají Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2010 publikovaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.

Návrh na uzavření Smlouvy“ znamená dokument specifikovaný v článku 3.2 těchto Dodavatelských podmínek.

Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Produkt“ znamená jednotlivě nebo dle množství určenou věc a jejich součásti, případně služby či práce, které se Dodavatel na základě Smlouvy zavazuje dodat Zákazníkovi. Produkt může být ve Smlouvě označen jako Produkt, předmět koupě, předmět dodávky, zboží,  dílo či jinak.

Protinávrh“ znamená protinávrh na uzavření Smlouvy dle článku 3.3 těchto Dodavatelských podmínek.

Převzetí“ znamená faktický úkon provedený Zákazníkem nebo třetí osobou jménem Zákazníka, kterým bude Produkt finálně převzat Zákazníkem od Dodavatele během Dodání  Produktu..

Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou Smluvními stranami v souladu s článkem 3 těchto Dodavatelských podmínek (Smlouva). Smlouvou se dle těchto Dodavatelských podmínek rozumí smlouva, jejímž předmětem má být dodávka Produktů ze strany Dodavatele Zákazníkovi, zejména kupní smlouva, smlouva o dílo, rámcová kupní smlouva, rámcová smlouva o dílo, objednávka a dále nepojmenovaná smlouva ve smyslu Občanského zákoníku.

Smluvní cena“ znamená cenu placenou Zákazníkem Dodavateli dle článku 4 Dodavatelských podmínek (Smluvní cena) bez DPH.

Smluvní strana, resp. „Smluvní strany“ znamená jednotlivě, resp. společně Dodavatele a/nebo Zákazníka.

Subdodavatel“ znamená třetí osobu, která Dodavateli dodává Produkt či jeho část nebo která poskytuje Dodavateli jakékoli věci, služby či práva tvořící součást plnění Dodavatele dle Smlouvy.

Termín Dodání“ znamená termín či lhůtu, ve které má být dle Smlouvy provedeno Dodání Produktu.

Zákazník“ znamená druhou Smluvní stranu, se kterou Dodavatel uzavírá Smlouvu za účelem Dodání Produktu. Pojem Zákazník v sobě zahrnuje zejména kupujícího a objednatele ve smyslu Občanského zákoníku.

Stát určení Produktu“ znamená stát, případně část státního území s vlastním právním řádem, ve kterém má být Zákazníkem užíván Produkt dodaný na základě Smlouvy.

Webové stránky Dodavatele“ znamenají webové stránky Dodavatele dostupné na webové adrese www. XXXXX.cz

3.         Smlouva

 • Předmět Smlouvy. Smlouvou se Dodavatel zavazuje dodat Zákazníkovi Produkt a převést na něho vlastnické právo k tomuto Produktu a Zákazník se zavazuje Produkt převzít, přijmout jej do svého vlastnictví a zaplatit za něj Dodavateli sjednanou Smluvní cenu. Smlouvou se kromě Dodání Produktu může Dodavatel zavázat také ke zhotovení a následnému Dodání Produktu.
 • Návrh na uzavření Smlouvy. Za Návrh na uzavření Smlouvy se považuje ten z následujících dokumentů, který je jako první vyhotoven jednou ze Smluvních stran a doručen druhé Smluvní straně ve vztahu k dodávce konkrétního Produktu: (i) objednávka Produktu vyhotovená Zákazníkem a doručená Dodavateli, (ii) nabídka na dodání Produktu vyhotovená Dodavatelem a doručená Zákazníkovi, nebo (iii) návrh Smlouvy na dodání Produktu vyhotovený jakoukoli ze Smluvních stran a doručený druhé Smluvní straně. Za Návrh na uzavření Smlouvy se považuje také Protinávrh dle článku 3.3 těchto Dodavatelských podmínek. Za Návrh na uzavření Smlouvy se nepovažuje nabídka dodávky Produktu učiněná reklamou, v katalogu nebo vystavením Produktu. Návrh na uzavření Smlouvy, resp. Protinávrh musí být předkládající Smluvní stranou (v tomto článku 3 dále jen „navrhovatel“) řádně doručen druhé Smluvní straně (v tomto článku 3 dále jen „adresát“).
 • Výhrady adresáta k Návrhu na uzavření Smlouvy a Protinávrh. Pokud bude potvrzení adresáta o akceptaci Návrhu na uzavření Smlouvy obsahovat výhrady k předmětu nebo podmínkám Návrhu na uzavření Smlouvy či jakékoli jiné změny, a to včetně takových výhrad, dodatků a odchylek, které ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku podstatně nemění podmínky Návrhu, bude se toto potvrzení považovat za odmítnutí Návrhu na uzavření Smlouvy a současně za Protinávrh na uzavření Smlouvy. V případě dalších výhrad či odlišností obsažených v akceptaci Protinávrhu se postup dle věty první tohoto článku 3.3 bude analogicky opakovat.
 • Uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je navrhovateli doručeno písemné potvrzení adresáta o bezvýhradné akceptaci (i) Návrhu na uzavření Smlouvy nebo (ii) Protinávrhu. Pro vyloučení pochybností platí, že adresát není oprávněn přijmout Návrh či Protinávrh tak, že se podle něj zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění.
 • Lhůty pro akceptaci Návrhu na uzavření Smlouvy. Adresát je povinen doručený Návrh na uzavření Smlouvy či Protinávrh písemně potvrdit nebo k němu vyjádřit své výhrady ve lhůtě uvedené v Návrhu na uzavření Smlouvy, resp. Protinávrhu, nebo ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od jeho doručení adresátovi podle toho, která z těchto lhůt uplyne později. Pokud adresát v lhůtě dle předchozí věty Návrh na uzavření Smlouvy, resp. Protinávrh písemně neakceptuje, považuje se Návrh na uzavření Smlouvy, resp. Protinávrh za odmítnutý.
 • Zrušení Návrhu na uzavření Smlouvy, resp. Protinávrhu. Zákazník není oprávněn zrušit svůj Návrh na uzavření Smlouvy, resp. Protinávrh v době od jeho doručení Dodavateli do okamžiku, než marně uplyne lhůta uvedená v článku 3.5 těchto Dodavatelských podmínek. Dodavatel je oprávněn zrušit svůj Návrh na uzavření Smlouvy, resp. Protinávrh kdykoli před doručením jeho akceptace ze strany Zákazníka Dodavateli.

4.         Smluvní cena

 • Výše Smluvní ceny. Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli Smluvní cenu sjednanou Smluvními stranami ve Smlouvě. Pokud Smlouva nestanoví jinak, bude Produkt Dodavatelem dodán na místo určené ve Smlouvě v dodací paritě DAP, dle INCOTERMS 2010. S ohledem na tuto dodací paritu Smluvní cena nezahrnuje pojištění dopravy, platby cel, daní, či jiných poplatků vyžadovaných nebo souvisejících s dovozem Produktu do státu, kde má proběhnout Dodání Produktu ze strany Dodavatele. Zákazník je povinen zajistit veškeré potřebné dovozní povolení, cla a poplatky. Zákazník na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
 • Neurčení Smluvní ceny. Pokud Smlouva výslovně nestanoví jinak, Smlouva nemůže být uzavřena bez stanovení Smluvní ceny nebo způsobu jejího určení.
 • Vznik povinnosti zaplatit Smluvní cenu. Pokud Smlouva nestanoví jinak, vzniká Dodavateli právo na zaplacení a Zákazníkovi povinnost zaplatit Dodavateli Smluvní cenu následujícím způsobem:
 • zálohovou platbu ve výši 80%Smluvní ceny na základě zálohového listu (zálohové faktury), který je Dodavatel oprávněn vystavit v okamžiku uzavření Smlouvy dle článku 3 Dodavatelských podmínek. Po zaplacení této zálohy Dodavatel vystaví Zákazníkovi řádnou Fakturu dle příslušných právních předpisů;
 • zálohovou platbu ve výši 20% Smluvní ceny na základě zálohového listu, který je Dodavatel oprávněn vystavit v okamžiku před Dodáním, kdy Zákazníkovi bude doručeno avízo o připravenosti k odeslání Po zaplacení této zálohy Dodavatel vystaví Zákazníkovi řádnou Fakturu dle příslušných právních předpisů;
  • Cenová doložka. V případě, že Smlouva má charakter smluvního vztahu s dlouhodobými opakovanými dodávkami, zejména v případě rámcových smluv nebo smluv s dodávkou více kusů Produktu rozložených do časového období delšího než dvanáct (12) měsíců ode dne uzavření Smlouvy, pak se Smluvní cena za příslušný Produkt bude dodatečně a automaticky zvyšovat v poměru ke zvýšení nákupních nákladů Dodavatele, zejména souvisejících s nárůstem cen hlavních surovin potřebných k výrobě Produktu, ke kterému dojde v době od uzavření Smlouvy do doby nákupu materiálu pro výrobu příslušného Produktu. Za nárůst cen se považují změny cen hlavních surovin po přepočtu na Kč v aktuálním měnovém kurzu.

5.         Platební podmínky

 • Fakturace a způsob placení Smluvní ceny. Úhradu Smluvní ceny provede Zákazník na základě Faktur a zálohových listů (zálohových faktur) vystavených Dodavatelem. Úhrada Smluvní ceny bude Zákazníkem provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele uvedený ve Smlouvě nebo oznámený Zákazníkovi v souladu se článkem 13 Dodavatelských podmínek (Doručování). Pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, Dodavatel je oprávněn vystavovat Faktury/zálohové listy na úhradu Smluvní ceny v okamžiku splnění podmínek uvedených v článku 4.3 Dodavatelských podmínek. Lhůta splatnosti Faktur/zálohových listů vystavovaných Dodavatelem na základě Smlouvy činí nejdéle třicet (30) kalendářních dní ode dne jejich vystavení, není-li ve Smlouvě stanovena jiná lhůta splatnosti. Za okamžik zaplacení fakturované částky se považuje okamžik, kdy byla příslušná částka zcela připsána na bankovní účet Dodavatele.
 • Náležitosti Faktury. Faktury vystavované Dodavatelem budou obsahovat minimálně následující údaje:
 • číslo Smlouvy (případně objednávky/nabídky);
 • identifikaci Produktu;
 • množství Produktů;
 • výši Smluvní ceny;
 • splatnost Faktury.
  • Vrácení Faktury. Pouze v případě, že Faktura nebude obsahovat náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku, bude Zákazník oprávněn vrátit Fakturu Dodavateli, a to do tří (3) pracovních dnů od jejího doručení Zákazníkovi. V takovém případě běží lhůta splatnosti ode dne doručení nové opravené Faktury.
  • Elektronická fakturace. Elektronická fakturace ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude aplikována pouze, pokud se na její aplikaci Smluvní strany výslovně písemnou formou dohodnou.
  • Další okolnosti placení Smluvní ceny. Bankovní poplatky Zákazníka spojené s platbami Dodavateli hradí Zákazník. Strany výslovně sjednávají, že Zákazník nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí Smluvní cenu či její část před okamžikem její splatnosti.
  • Pozastavení plateb. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zákazník není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části Smluvní ceny z důvodu vad Produktu nebo jiných tvrzených nároků Zákazníka vůči Dodavateli.
  • Prodlení Zákazníka s placením Smluvní ceny. V případě prodlení Zákazníka se zaplacením jakékoli splatné části Smluvní ceny:
 • Dodavatel bude oprávněn požadovat po Zákazníkovi a Zákazník bude povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z dlužné částky za každý započatý den prodlení; a
 • pokud Zákazník nezaplatí Smluvní cenu nebo jakoukoli její část ani do šedesáti (60) dní po lhůtě splatnosti, bude Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit dle podmínek článku 12 Dodavatelských podmínek (Ukončení Smlouvy), a to písemným oznámením doručeným Zákazníkovi. V takovém případě bude Zákazník povinen nahradit Dodavateli veškeré škody, náklady a výdaje vzniklé Dodavateli.

6.         Náležitosti Produktu

 • Množství Produktu. Dodavatel je povinen dodat Produkt v množství sjednaném ve Smlouvě..
 • Jakost a provedení Produktu. Dodavatel je povinen dodat Produkt v jakosti a provedení stanoveném Smlouvou. Pokud jakost a provedení Produktu nejsou ve Smlouvě výslovně stanoveny, je Dodavatel povinen dodat Produkt v jakosti a provedení odpovídajícím standardní jakosti a provedení daného Produktu ze strany Dodavatele, a pokud takové standardy nejsou u Dodavatele stanoveny, pak v jakosti a provedení obvyklém u podobného zboží. .
 • Balení Produktu. Dodavatel je povinen zabalit Produkt v souladu se Smlouvou. Pokud Smlouva způsob balení Produktu nestanoví, je Dodavatel povinen Produkt zabalit a opatřit pro dopravu způsobem obvyklým v obchodním styku pro typ dopravy sjednaný ve Smlouvě. Pokud ve Smlouvě typ dopravy není uveden, Dodavatel zabalí Produkt v rozsahu obvyklém pro silniční nákladní dopravu.
 • Prohlídka Produktu po Dodání. Bezodkladně po Dodání Produktu Zákazníkem je Zákazník povinen Produkt zkontrolovat, zejména ve vztahu k jeho vlastnostem, množství a zjevným jakostním nedostatkům. Po provedení této prohlídky musí Zákazník bez zbytečného prodlení, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dní od Dodání Produktu, vydat protokol o kontrole Produktu po Dodání. V případě, že Zákazník nevystaví protokol o kontrole Produktu po Dodání ve výše uvedené sedmidenní lhůtě od Dodání, bude Produkt považován za kompletní, bez viditelných závad, bezvadně zabalený a řádně dodaný a předaný.

7.         Místo a Termín Dodání Produktu

 • Místo Dodání. Nestanoví-li Smlouva jinak, Dodání Produktu Zákazníkovi bude provedeno na místě určeném ve Smlouvě v dodací paritě DAP dle INCOTERMS 2010.
 • Termín Dodání a další podmínky Dodání. Dodavatel dodá Zákazníkovi Produkt v Termínu Dodání určeném ve Smlouvě, a to za předpokladu řádného a včasného splnění povinností Zákazníka stanovených ve Smlouvě a těchto Dodavatelských podmínkách. Dodání Produktu proběhne výhradně v pracovních dnech. Pokud Termín Dodání končí ve svátek nebo den pracovního klidu, posune se na nejbližší pracovní den.
 • Automatické prodloužení Termínu Dodání. Termín Dodání stejně jako veškeré další termíny uvedené ve Smlouvě, v těchto Dodavatelských podmínkách a/nebo z nich vyplývající se automaticky prodlužují v případě (i) prodlení Zákazníka s úhradou (a) smluvní ceny či její části, (b) jakýchkoli jiných dluhů, které má Zákazník vůči Dodavateli na základě jakýchkoli smluv jiných než Smlouva.; (iii) vyšší moci dle článku 2 Dodavatelských podmínek; a (iv) pozastavení plnění Smlouvy Dodavatelem či Zákazníkem dle článku 12 Dodavatelských podmínek (Pozastavení Smlouvy); a to o rozumnou a přiměřenou dobu zohledňující aktuální kapacitní možnosti Dodavatele, nejméně však o dobu příslušného prodlení Zákazníka, trvání vyšší moci či pozastavení plnění Smlouvy.
 • Pozdní Dodání Produktu. Pokud Dodavatel nesplní svou povinnost dodat Produkt v Termínu Dodání sjednaném ve Smlouvě, případně prodlouženém dle článku 3 výše, a to z důvodů výlučně přičitatelných Dodavateli, bude Dodavatel povinen zaplatit Zákazníkovi jakožto jedinou a výlučnou formu náhrady škody smluvní pokutu ve výši 0,15 % (patnáct setin procenta) z hodnoty zpožděné dodávky za každý dokončený týden prodlení, nejvýše však 5 % (pět procent) Smluvní ceny. Nárok na uhrazení této smluvní pokuty Zákazníkovi vznikne teprve při Dodání Produktu nebo okamžikem odstoupení Zákazníka od Smlouvy v souladu s následujícím článkem 7.5 Dodavatelských podmínek.
 • Odstoupení od Smlouvy v důsledku prodlení s Dodáním. V případě, že Produkt není dosud dodán a zároveň výše smluvní pokuty dle předchozího článku 4 Dodavatelských podmínek dosáhne uvedeného pěti procentního (5%) limitu Smluvní ceny, je Zákazník oprávněn písemně vyzvat Dodavatele k dokončení dodávky, a to v přiměřené lhůtě v délce minimálně jednoho (1) týdne. Pokud Dodavatel Produkt nedodá ani v této dodatečné lhůtě, a to z důvodu výlučně přičitatelných Dodavateli, je Zákazník oprávněn ve vztahu k předmětnému zpožděnému Produktu částečně odstoupit od Smlouvy v souladu s článkem 12 Dodavatelských podmínek (Ukončení Smlouvy), a to písemným oznámením o částečném odstoupení doručeným Dodavateli.
 • Dodání. K Dodání Produktu dojde v okamžiku splnění jakékoli z následujících podmínek:
 • Produkt bude Dodavatelem předán ;
 • Dodavatel splní svoji povinnost dodat dle sjednané dodací podmínky INCOTERMS 2010.

Dodání Produktu se považuje za provedené řádně a včas, dojde-li k Dodání Produktu ve sjednaném Termínu Dodání, případně v Termínu Dodání prodlouženém dle článku 7.3Dodavatelských podmínek.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že Dodání Produktu dle výše uvedených bodů (a) i  (b) zakládá povinnost Zákazníka převzít Produkt, zaplatit Dodavateli část Smluvní ceny vázanou na Dodání předmětného.

8.         Nebezpečí škody na Produktu a přechod vlastnického práva

 • Přechod nebezpečí škody. Nebezpečí škody na Produktu přechází z Dodavatele na Zákazníka okamžikem Dodání Produktu
 • Nabytí vlastnického práva. Vlastnické právo k Produktu dodanému Zákazníkovi na základě Smlouvy a těchto Dodavatelských podmínek nabude Zákazník okamžikem zaplacení celé Smluvní ceny.

9.         Práva z vadného plnění a záruka za jakost Produktu

9.1      Záruka za jakost. Dodavatel poskytuje Zákazníkovi záruku za to, že Produkt bude bez skrytých materiálových a výrobních vad. Pokud Smlouva nestanoví jinak, záruční doba začne běžet Dodání Produktu dle článku 7.6  Dodavatelských podmínek.

9.2       Výskyt a oznámení vady. Pokud se během záruční doby projeví vada Produktu, Zákazník musí podat Dodavateli neprodleně písemnou reklamaci s popisem předmětné vady a  jejími projevy. Vada je oznámena včas (tj. bez zbytečného prodlení), avšak vždy nejpozději v poslední den záruční doby.

9.3      Pokud vada není oznámena včas ve lhůtách dle předchozího článku, veškerá práva Zákazníka spojená s předmětnou vadou zanikají.

9.4      Zákazník doručí Dodavateli reklamovaný produkt na adresu obdrženou od Dodavatele. Dodavatel není povinen převzít Produkt, který  mu byl zaslán na dobírku. Reklamovaný produkt je Zákazník povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení

9.5      Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním Produktu jiným způsobem, než je produkt určen, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem Zákazníka či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

9.6      Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Zákazníka a Dodavatele z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

10.      Vyšší moc

 • Definice vyšší moci. Za vyšší moc se považuje mimořádná nebo nepředvídatelná překážka, jež nastala nezávisle na vůli Dodavatele, a která dočasně nebo trvale brání Dodavateli či jeho Subdodavateli ve splnění jeho povinností či splnění této povinnosti nepřiměřeně ztěžuje, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Dodavatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto překážku předvídal. Vyšší moc zahrnuje zejména:
 • války, válečný stav nebo válečné operace, invazi, zásah cizí vojenské moci a občanskou válku;
 • povstání, revoluci, rebelii, vzpouru, občanský či vojenský převrat, spiknutí, nepokoje, občanskou neposlušnost a teroristické činy;
 • stávku, sabotáž, blokádu, embargo, importní či exportní omezení České republiky;
 • přírodní katastrofu nebo jinou fyzikální pohromu.
 • Oznámení vyšší moci. Jestliže jakákoli událost vyšší moci brání či znesnadňuje Dodavateli nebo jeho Subdodavateli plnění jeho závazků dle Smlouvy, Dodavatel je povinen oznámit takové okolnosti Zákazníkovi bez zbytečného odkladu od vzniku příslušné události.
 • Důsledky vyšší moci. Dodavatel nebude v prodlení s plněním svých závazků podle Smlouvy po celou dobu trvání vyšší moci. Porušení jakýchkoli povinností Dodavatele v důsledku vyšší moci dále nebude zakládat jakýkoli nárok na náhradu škody, placení smluvních pokut nebo nárok na zaplacení jakýchkoli nákladů či výdajů vynaložených ze strany Zákazníka. Po skončení okolností vyšší moci se posune Termín Dodání Produktu o dobu trvání okolností vyšší moci.
 • Odstoupení od Smlouvy v důsledku vyšší moci. V případě, že okolnosti vyšší moci budou trvat déle než sto osmdesát (180) kalendářních dní, bude každá ze Smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit dle článku 12 Dodavatelských podmínek (Ukončení Smlouvy), a to písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně. V takovém případě bude Zákazník povinen uhradit Dodavateli hodnotu všech dosud dodaných Produktů a dále veškeré práce, výdaje a náklady vynaložené Dodavatelem na Produkty ve fázi rozpracovanosti.

11.      Pozastavení Smlouvy

11.1   Pozastavení plnění Smlouvy. Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění Smlouvy v případě, že:

 • prodlení Zákazníka s placením jakékoli platby, na kterou má Dodavatel nárok dle Smlouvy či těchto Dodavatelských podmínek či jakékoli jiné smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem, je delší než patnáct (15) kalendářních dní; nebo
 • prodlení Zákazníka s otevřením akreditivu a udržováním jeho platnosti, jestliže bylo ve Smlouvě placení prostřednictvím akreditivu sjednáno, je delší než patnáct (15) kalendářních dní; nebo
 • bude z okolností jasně patrné, že Zákazník nebude schopen splnit své povinnosti dle Smlouvy či těchto Dodavatelských podmínek, a to do doby, než Zákazník poskytne Dodavateli dostatečné zajištění svých závazků např. formou bankovní záruky, zárukou mateřské společnosti apod.

O pozastavení plnění Smlouvy je Dodavatel povinen Zákazníka písemnou formou informovat.

11.2   Následky pozastavení plnění Smlouvy. V případě pozastavení plnění Smlouvy dle předchozího článku Dodavatelských podmínek nebude Dodavatel v prodlení po celou dobu tohoto pozastavení. Termín Dodání Produktu se posune o dobu určenou v souladu s článkem 7.3  Dodavatelských podmínek. Dodavatel má nárok na úhradu všech nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s pozastavením plnění Smlouvy.

 

12.      Ukončení Smlouvy

 • Ukončení Smlouvy ze strany Zákazníka. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení Smlouvy:
 • výše smluvní pokuty za pozdní Dodání Produktu dle článku 4dosáhne limitu dle článku 7.5 těchto Dodavatelských podmínek;
 • okolnosti vyšší moci potrvají po dobu specifikovanou v článku 3 těchto Dodavatelských podmínek;
 • na Dodavatele byl v rámci insolvenčního řízení vyhlášen konkurs, byl proti němu zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku nebo vstoupil do likvidace.

Zákazník je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech, které budou výslovně sjednány ve Smlouvě.

 • Ukončení Smlouvy ze strany Dodavatele. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených Smlouvou a dále v případech stanovených Občanským zákoníkem. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:
 • Zákazník bude v prodlení s úhradou části Smluvní ceny po dobu specifikovanou v článku 7 bod (iii) těchto Dodavatelských podmínek;
 • Zákazník bude v prodlení s otevřením akreditivu anebo udržováním jeho platnosti, jestliže bylo ve Smlouvě sjednáno placení prostřednictvím akreditivu, a toto prodlení je delší než čtyřicet pět (45) kalendářních dní;
 • okolnosti vyšší moci potrvají po dobu specifikovanou v článku 3 těchto Dodavatelských podmínek;
 • na Zákazníka byl v rámci insolvenčního řízení vyhlášen úpadek, byl vůči němu vyhlášen konkurs, povolena reorganizace či oddlužení nebo byl proti němu zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku, nebo vstoupil do likvidace, nebo byl jmenován správce nad částí jeho podniku či majetku;
  • Odstoupení od části Smlouvy. Vznikne-li Smluvní straně právo odstoupit od Smlouvy, může tak tato Smluvní strana učinit ve vztahu k celé Smlouvě nebo pouze ve vztahu k její části. Neuvede-li Smluvní strana, že odstupuje od části Smlouvy, má se za to, že odstupuje od celé Smlouvy.
  • Forma a účinky odstoupení. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno příslušné Smluvní straně.
  • Trvající ustanovení. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká. Odstoupením ani jiným způsobem ukončení Smlouvy však nezanikají:
 • nároky na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy;
 • nároky na uhrazení smluvních pokut nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, dle Smlouvy;
 • peněžité pohledávky Dodavatele za Zákazníkem vzniklé na základě či v souvislosti se Smlouvou;
 • Pro vyloučení pochybností platí, že jakékoli částky, které mají být vráceny Dodavatelem Zákazníkovi v souladu s výše uvedenými způsoby vypořádání po odstoupení od Smlouvy, budou uhrazeny Zákazníkovi bez jakýchkoli úroků.

13.      Doručování

13.1   Doručování korespondence. Pokud Smlouva nestanoví jinak, veškerá sdělení, informace a jiná korespondence podle Smlouvy (dále jen „korespondence“) určená jedné Smluvní straně (dále jen „adresát“) musí být druhou Smluvní stranou (dále jen „oznamovatel“) vyhotovena písemně a doručena adresátovi na níže uvedené kontaktní údaje, a to osobně, doporučenou poštou, kurýrem, nebo obyčejným e-mailem. Pokud Smlouva nestanoví jinak, veškerá korespondence zaslaná adresátovi obyčejným e-mailem, která má směřovat k oznámení, uznání, vzniku, změně, vzdání se nebo zániku práva, nároku nebo závazku Smluvní strany podle Smlouvy nebo těchto Dodavatelských podmínek, musí být oznamovatelem potvrzena nejpozději během tří (3) pracovních dnů po odeslání příslušného e-mailu, a to osobně, doporučenou poštou či kurýrem, přičemž předmětná korespondence se bude považovat za doručenou dnem odeslání původního obyčejného e-mailu. Korespondence zaslaná doporučenou poštou nebo kurýrem se bude považovat za odeslanou dnem vyznačeným na razítku poštovního úřadu, resp. dnem jejího přijetí kurýrem, a za doručenou třetím dnem po jejím odeslání. Korespondence předaná osobně se bude mít za doručenou okamžikem jejího předání na níže uvedené adrese či okamžikem, kdy adresát bez závažného důvodu odmítl její převzetí.

13.2   Kontaktní údaje Dodavatele. Kontaktní údaje Dodavatele budou specifikovány v příslušné Smlouvě. Pokud nebudou kontaktní údaje Dodavatele uvedeny v příslušné Smlouvě, budou se používat následující kontaktní údaje:

KARIKA, spol. s r.o.

, Kleštínek 294/23, PSČ: 621 00, Brno, Česká republika

e-mail: info@karika-toys.cz

telefon: 00420 603 798 448

14.      Ostatní ujednání

 • Rozhodné právo. Smluvní vztahy založené Smlouvou se řídí českým právním řádem. Skutečnosti neupravené Smlouvou ani těmito Dodavatelskými podmínkami se řídí zejména Občanským zákoníkem
 • Řešení sporů. V případě vzniku jakéhokoli sporu vyplývajícího ze Smlouvy či těchto Dodavatelských podmínek, včetně jakéhokoli sporu ohledně platnosti či ukončení Smlouvy, se Smluvní strany zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby uvedené spory vyřešily vzájemným smírným jednáním.

V průběhu všech níže uvedených fází řešení sporu jsou Smluvní strany povinny pokračovat v plnění svých smluvních povinností v souladu se Smlouvou až do ukončení řízení dle článku 14.3 resp. 14.4 těchto Dodavatelských podmínek.

 • Řešení sporů se Zákazníkem se sídlem v EU. V případě, že Zákazník má sídlo v některé ze členských zemí EU, všechny spory vznikající na základě či v souvislosti se Smlouvou, které nebudou vyřešeny smírně dle článku 2 těchto Dodavatelských podmínek, budou rozhodovány místně příslušným soudem Dodavatele (soudem místně příslušným dle sídla Dodavatele).
 • Řešení sporů se Zákazníkem se sídlem mimo EU – rozhodčí doložka. V případě, že Zákazník nemá sídlo v některé ze členských zemí EU, všechny spory vznikající na základě či v souvislosti se Smlouvou, které nebudou vyřešeny smírně dle článku 2 těchto Dodavatelských podmínek, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) podle Řádu Rozhodčího soudu pro vnitrostátní spory a Pravidel, a to třemi rozhodci, přičemž každá ze Smluvních stran určí jednoho rozhodce. Třetího rozhodce, který bude zároveň předsedou rozhodčího senátu, určí společně rozhodci jmenovaní Smluvními stranami. Místem rozhodčího řízení bude Praha. Rozhodčí soud při svém jednání vezme v úvahu vůli Smluvních stran vyjádřenou ve  Smlouvě a těchto Dodavatelských podmínkách, předložené důkazy, jakož i právní předpisy České republiky. Rozhodčí nález vydaný Rozhodčím soudem bude konečný a pro Smluvní strany závazný s výjimkou opravných prostředků stanovených v rozhodném právu anebo Řádu Rozhodčího soudu. Rozhodčí nález je možno uplatnit a vymáhat u jakéhokoli příslušného soudu.
 • Salvátorská klauzule. Jednotlivá ustanovení Smlouvy a těchto Dodavatelských podmínek jsou navzájem nezávislá. Pokud některé ustanovení Smlouvy nebo těchto Dodavatelských podmínek bude shledáno nepřípustným, neplatným nebo nevymahatelným dle rozhodného práva, neovlivní takové ustanovení platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy ani těchto Dodavatelských podmínek. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškerá nepřípustná, neplatná a nevymahatelná ustanovení Smlouvy a těchto Dodavatelských podmínek nahradí ustanoveními a podmínkami přípustnými, platnými a vymahatelnými, jejichž smysl a účel bude co nejbližší původním nepřípustným, neplatným či neprosaditelným ustanovením.
 • Subdodavatelé Dodavatele. Pokud Dodavatel dodává jako součást svého plnění dle Smlouvy Produkt, část Produktu nebo jakékoli věci, služby nebo práva pomocí Subdodavatele, pak je Dodavatel za takové plnění odpovědný, jakoby je poskytoval sám. Dodavatel není povinen poskytovat kontakty na své Subdodavatele ani jinak umožnit Zákazníkovi kontrolu Subdodavatelů, pokud se Smluvní strany ve Smlouvě nedohodnou jinak.
 • Zákaz postupování práv. Zákazník nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení ze strany Dodavatele postoupit třetí osobě Smlouvu ani žádnou její část, ani žádné své právo, závazek či zájem vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Dodavatelských podmínek. Toto ustanovení nezabraňuje případnému generálnímu právnímu nástupci Zákazníka, aby vstoupil do právního vztahu založeného Smlouvou jako Zákazník.
 • .

15.      Publikace a platnost Dodavatelských podmínek

15.1   Publikace Dodavatelských podmínek. Jednotlivé verze těchto Dodavatelských podmínek publikuje Dodavatel na svých Webových stránkách s uvedením jejich verze a data publikaceZměny Dodavatelských podmínek. Dodavatel je oprávněn kdykoli provést změny Dodavatelských podmínek, a to na Webových stránkách Dodavatele. Nově uzavírané Smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním Dodavatelských podmínek. Na již uzavřené Smlouvy se nové znění Dodavatelských podmínek bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě Smluvní strany písemnou formou souhlas.

15.2   Účinnost. Tato verze Dodavatelských podmínek je účinná od 1.1.2018.